Kort om psykoterapi och hur jag arbetar

Min inriktning är relationell och integrativ. Jag arbetar med mötet här och nu och skräddarsyr mitt arbetssätt så att det passar just dig. Jag ser som viktigt att du kan känna dig trygg och respektfullt bemött för den du är och utifrån vad du behöver. Jag tror mötet mellan dig och psykoterapeuten är det viktigaste, inte i första hand tekniken eller metoden. Livshistorien finns med som en viktig bakgrund för att förstå hur tidiga erfarenheter och relationer präglat föreställningar, tankemönster och förväntningar på livet nu. Att få förståelse för att det funnits skäl att agera och skydda sig tidigare i livet kan ge en varmare och mer kärleksfull relation till mig själv i nutid.


Relationell affektfokuserad psykoterapi

Här lägger man stor vikt vid det som sker här och nu, både i själva mötet mellan dig och psykoterapeuten och de känslor som väcks av att tala om det som är svårt. Tyngdpunkten ligger i den empatiska närvaron och på själva mötet och samspelet. En grundläggande tanke är att skapa en trygg relation där det svåra kan få finnas och det outhärdliga kan göras uthärdligt. Tillsammans med terapeuten kan detta vara möjligt och arbetet med att bearbeta smärta, medvetandegöra och minska de icke adaptiva (inte längre gynnsamma) försvaren och självkritiken kan leda till en ökad relationell kapacitet och t ex våga vara nära eller sätta gränser mot andra utan att få ångest.

Länkar relationell psykoterapi

SAPU, Stockholms Akademiska Psykoterapiutveckling AB www.sapu.se

SFRP, svenska föreningen för relationell psykoterapi, www.sfrp.se


Gestaltterapi

Gestaltterapin är en relationell existentiell psykoterapiform och utgår från en helhetssyn på människan. Dialog och kontakt - både med sig själv och med omgivningen - är centrala teman, och metodiken är upplevelsebaserad. I terapin undersöker klienten och terapeuten tillsammans det som på olika sätt visar sig i mötet och vad det kan betyda för klienten själv. Fokus är här och nu och gestaltterapins kärna är medvetenhet. När jag är medveten om vad jag behöver och hur jag lever mitt liv har jag också möjlighet att välja. Annars finns risken att mitt liv styrs av omedvetna val.

Länkar gestaltterapi

GA, Gestaltakademin i Skandinavium www.gestaltakademin.se

www.gestaltinformation.se


SE-metoden

Somatic Experiencing® är en terapimetod för att minska och upplösa efterverkningar av trauma (kallas ibland PTSD, post traumatisk stress). Metoden är mjuk och effektiv, den sker i form av samtal om vad som händer i kroppen. På ett milt och accepterande sätt följer vi och släpper spänningar och låsta reaktioner som vi bär på. Medvetenhet skapas om kopplingar mellan de gamla traumatiska händelserna och svårigheter i nuet. Om kroppen får denna möjlighet och den tid den behöver har det visat sig att vi har en inneboende förmåga till läkning.

Länkar Somatic Experiencing®

SE-metoden, Somatic Experiencing® www.somaticexperiencing.se

Svenska SE-föreningen, www.seforeningen.se